กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้
2
รู้จัก ‘จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต’ ภายใต้การขับเคลื่อนของหน่วยงานความมั่นคง
6 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 21.00 น. ผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (คฝ.) เข้าสลายการชุมนุมในวันแรกที่รวมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาล มีผู้ถูกจับกุม 37 คนและนำตัวไปยังสโมสรตำรวจด้วยข้อหาชุมนุมในที่หวงห้าม

การผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 ยุครัฐบาล คสช. มีมติให้เป็นเมืองต้นแบบ ‘สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ จากนั้นกลายเป็นประเด็นในพื้นที่ เมื่อมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้ขยายผลโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยมีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ และกลุ่ม ทีพีไอ กรุ๊ป เป็นผู้ลงทุนหลัก
mgwin88
21 มกราคม 2563 ที่ประชุม ครม. รับทราบการกำหนดให้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะ ‘เมืองต้นแบบที่ 4’ ‘เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และเห็นชอบในหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งคนในพื้นที่มองว่าการดำเนินโครงการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

“การทํางานของ ศอ.บต. ที่มีหน้าที่บริหารจัดการความขัดแย้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่กลับเข้ามาผลักดันโครงการนี้จนเป็นตัวปัญหาสร้างความขัดแย้งเสียเอง เข้ามาทําหน้าที่ออกหน้าแทนกลุ่มทุนที่ต้องการเข้ามาสร้างนิคมอุตสาหกรรมในชุมชนของพวกเรา จนทําให้เกิดความแตกแยกของคนภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน” ไครียะห์ ระหมันยะ ‘ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ เยาวชนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ส่งจดหมายน้อยฉบับที่สองถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล หลังจากจดหมายฉบับแรกของเธอซึ่งส่งจากสงขลาบ้านเกิดพร้อมหนังสือที่ยื่นต่อ ศอ.บต. ไม่ได้รับคำตอบจากนายกฯ     mgwin88 ?????

เธอเชื่อว่าการอนุมัติโครงการนี้ของรัฐบาลประยุทธ์เกิดขึ้นจากฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ ศอ.บต. จัดทําขึ้น “เห็นได้จากหลายเวทีที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แต่แค่ต้องการล่ารายชื่อผู้สนับสนุนโครงการเท่านั้น โดยไม่มีการให้ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงใดๆ เลย”

เวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถูกเลื่อนออกไป ขณะเดียวกันการจัดเวทีประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่พยายามเปลี่ยนผังเมืองบ้านเกิดของเธอที่เดิมเป็นสีเขียวให้เป็นสีม่วงเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมนั้นต้องระดมกำลังตำรวจเข้ารักษาความปลอดภัยจาก 5 จังหวัด รวมแล้วกว่า 1,000 นาย

ในวันนั้นผู้เห็นต่างไม่ได้รับโอกาสเข้าใกล้เวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นออกแถลงการณ์ ‘หยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ ให้เหตุผลว่าโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตไม่ชอบธรรมด้วย 3 ข้อหลักๆ ได้แก่

1. ดำเนินการโครงการอย่างรวบรัดตัดขั้นตอน โดยอนุมัติงบประมาณเบื้องต้น 18,000 กว่าล้านบาทก่อน แล้วมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภายหลัง อันถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่สวยงาม และไม่สามารถยอมรับได้

2. เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน โดยใช้ ศอ.บต. ซึ่งกุมอำนาจบริหารราชการและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกขับเคลื่อน และได้ใช้วิธีการพิเศษเพื่อจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นให้ได้ และอ้างถึงความเจริญด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ผลประโยชน์หลักจะตกอยู่กับทุนเฉพาะกลุ่มและนายหน้าซื้อขายที่ดินเท่านั้น
mgwin
3. โครงการนี้จะสร้างความเสียหายกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาลในอนาคต และอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของชายหาดอย่างรุนแรง รวมถึงสภาพอากาศจากมลพิษโรงงานจำนวนมาก และน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งจะทำลายระบบนิเวศโดยรวมของทะเลที่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น

14 ธันวาคม 2563 ‘เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น’ และชาวบ้านจาก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล ขอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการ ‘เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ หรือ ‘เมืองต้นแบบที่ 4’ ในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอจะนะ ได้แก่ นาทับ สะกอม และตลิ่งชัน

หลังจากการเจรจากับผู้แทนรัฐบาลขณะนั้น ประกอบด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี จนได้ข้อสรุปร่วมกันจึงมีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ผลการเจรจาแก้ไขปัญหา โดยมีตัวแทนเครือข่ายฯ ร่วมลงนาม ประกอบด้วย รุ่งเรือง ระหมันยะ, จันทิมา ชัยบุตรดี และ ประยงค์ ดอกลำไย ซึ่งมีสาระสําคัญ 3 ประการ คือ

1. รัฐบาลจะตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ถึงความไม่ปกติของโครงการทั้งหมด

2. รัฐบาลจะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีคณะศึกษาอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้รัฐบาลมีเหตุผลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจเดินหน้าหรือยุติโครงการต่อไป

3. รัฐบาลสัญญาว่าจะยุติการดําเนินงานทุกอย่างไว้ก่อนจนกว่าการดําเนินการในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะแล้วเสร็จ

ผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งปี 22 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนชาวอำเภอจะนะทั้ง 3 ตำบล จำนวนประมาณ 50 คน เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ติดป้ายขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยข้อความ “หยุดอุตสาหกรรมทำลายชุมชน เราขอทวงสัญญา SEA ไม่เอา ค.1”

การรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 (ค.1) ว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมจะนะขนาดร่วม 20,000 ไร่ จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 13-23 ธันวาคม 2564

โครงการ ‘นิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ ประกอบด้วยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้า 2 ท่า โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 2,900 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมอีก 1 ท่า

การรับฟังรอบนี้มีจุดจัดเวที 4 แห่ง ให้เวลาจุดรับฟังละครึ่งวัน โดยเป็นการเข้าร่วมในห้องประชุมไม่เกิน 50 คน ที่เหลือต้องเข้าฟังออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19

25 พฤศจิกายน 2564 ไครียะห์ ระหมันยะ ‘ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ กลับมาทวงสัญญารัฐบาล ด้วยการอ่านจดหมายหน้าทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง
mgwin88 ?????
ชาวบ้านจะนะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มาสมทบเมื่อบ่ายวันที่ 5 ธันวาคม เพื่อเตรียมปักหลักเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามที่ได้ให้สัญญาไว้ใน MOU ซึ่งจะครบรอบ 1 ปีในวันที่ 14 ธันวาคม

“สิ่งที่จะทําให้พวกเรากลับบ้านได้มีทางเดียวเท่านั้นคือ รัฐบาลต้องทําตามคําสัญญาที่เคยให้ไว้กับพวกเราเมื่อปีที่แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์” ส่วนหนึ่งจากแถลงการณ์ของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ก่อนถูกสลายการชุมนุมในค่ำวันเดียวกัน

ล่าสุด 7 ธันวาคม รุ่งเรือง ระหมันยะ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตั้งแต่เมื่อคืน ได้ส่งสาส์นล่าสุดว่ามีการต่อรองว่าจะไม่ดำเนินคดีแต่ประชาชนต้องหยุดคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

"พี่น้องทุกคนไม่ยอมรับ และยืนยันว่าหากออกไปได้ก็จะไปอยู่ที่ทำเนียบอีก จนกว่าข้อเรียกร้องจะบรรลุ คดีแค่นี้ทำลายความตั้งใจพวกเราไม่ได้ เราพร้อมเอาชีวิตเข้าแลก"
ติดตามรายละเอียดได้ที่ ::: https://slotxo-game.vip/
3
รู้จัก ‘จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต’ ภายใต้การขับเคลื่อนของหน่วยงานความมั่นคง
6 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 21.00 น. ผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (คฝ.) เข้าสลายการชุมนุมในวันแรกที่รวมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาล มีผู้ถูกจับกุม 37 คนและนำตัวไปยังสโมสรตำรวจด้วยข้อหาชุมนุมในที่หวงห้าม

การผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 ยุครัฐบาล คสช. มีมติให้เป็นเมืองต้นแบบ ‘สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ จากนั้นกลายเป็นประเด็นในพื้นที่ เมื่อมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้ขยายผลโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยมีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ และกลุ่ม ทีพีไอ กรุ๊ป เป็นผู้ลงทุนหลัก
mgwin88
21 มกราคม 2563 ที่ประชุม ครม. รับทราบการกำหนดให้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะ ‘เมืองต้นแบบที่ 4’ ‘เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และเห็นชอบในหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งคนในพื้นที่มองว่าการดำเนินโครงการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

“การทํางานของ ศอ.บต. ที่มีหน้าที่บริหารจัดการความขัดแย้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่กลับเข้ามาผลักดันโครงการนี้จนเป็นตัวปัญหาสร้างความขัดแย้งเสียเอง เข้ามาทําหน้าที่ออกหน้าแทนกลุ่มทุนที่ต้องการเข้ามาสร้างนิคมอุตสาหกรรมในชุมชนของพวกเรา จนทําให้เกิดความแตกแยกของคนภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน” ไครียะห์ ระหมันยะ ‘ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ เยาวชนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ส่งจดหมายน้อยฉบับที่สองถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล หลังจากจดหมายฉบับแรกของเธอซึ่งส่งจากสงขลาบ้านเกิดพร้อมหนังสือที่ยื่นต่อ ศอ.บต. ไม่ได้รับคำตอบจากนายกฯ     mgwin88 ?????

เธอเชื่อว่าการอนุมัติโครงการนี้ของรัฐบาลประยุทธ์เกิดขึ้นจากฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ ศอ.บต. จัดทําขึ้น “เห็นได้จากหลายเวทีที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แต่แค่ต้องการล่ารายชื่อผู้สนับสนุนโครงการเท่านั้น โดยไม่มีการให้ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงใดๆ เลย”

เวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถูกเลื่อนออกไป ขณะเดียวกันการจัดเวทีประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่พยายามเปลี่ยนผังเมืองบ้านเกิดของเธอที่เดิมเป็นสีเขียวให้เป็นสีม่วงเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมนั้นต้องระดมกำลังตำรวจเข้ารักษาความปลอดภัยจาก 5 จังหวัด รวมแล้วกว่า 1,000 นาย

ในวันนั้นผู้เห็นต่างไม่ได้รับโอกาสเข้าใกล้เวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นออกแถลงการณ์ ‘หยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ ให้เหตุผลว่าโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตไม่ชอบธรรมด้วย 3 ข้อหลักๆ ได้แก่

1. ดำเนินการโครงการอย่างรวบรัดตัดขั้นตอน โดยอนุมัติงบประมาณเบื้องต้น 18,000 กว่าล้านบาทก่อน แล้วมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภายหลัง อันถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่สวยงาม และไม่สามารถยอมรับได้

2. เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน โดยใช้ ศอ.บต. ซึ่งกุมอำนาจบริหารราชการและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกขับเคลื่อน และได้ใช้วิธีการพิเศษเพื่อจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นให้ได้ และอ้างถึงความเจริญด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ผลประโยชน์หลักจะตกอยู่กับทุนเฉพาะกลุ่มและนายหน้าซื้อขายที่ดินเท่านั้น
mgwin
3. โครงการนี้จะสร้างความเสียหายกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาลในอนาคต และอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของชายหาดอย่างรุนแรง รวมถึงสภาพอากาศจากมลพิษโรงงานจำนวนมาก และน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งจะทำลายระบบนิเวศโดยรวมของทะเลที่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น

14 ธันวาคม 2563 ‘เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น’ และชาวบ้านจาก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล ขอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการ ‘เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ หรือ ‘เมืองต้นแบบที่ 4’ ในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอจะนะ ได้แก่ นาทับ สะกอม และตลิ่งชัน

หลังจากการเจรจากับผู้แทนรัฐบาลขณะนั้น ประกอบด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี จนได้ข้อสรุปร่วมกันจึงมีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ผลการเจรจาแก้ไขปัญหา โดยมีตัวแทนเครือข่ายฯ ร่วมลงนาม ประกอบด้วย รุ่งเรือง ระหมันยะ, จันทิมา ชัยบุตรดี และ ประยงค์ ดอกลำไย ซึ่งมีสาระสําคัญ 3 ประการ คือ

1. รัฐบาลจะตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ถึงความไม่ปกติของโครงการทั้งหมด

2. รัฐบาลจะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีคณะศึกษาอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้รัฐบาลมีเหตุผลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจเดินหน้าหรือยุติโครงการต่อไป

3. รัฐบาลสัญญาว่าจะยุติการดําเนินงานทุกอย่างไว้ก่อนจนกว่าการดําเนินการในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะแล้วเสร็จ

ผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งปี 22 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนชาวอำเภอจะนะทั้ง 3 ตำบล จำนวนประมาณ 50 คน เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ติดป้ายขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยข้อความ “หยุดอุตสาหกรรมทำลายชุมชน เราขอทวงสัญญา SEA ไม่เอา ค.1”

การรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 (ค.1) ว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมจะนะขนาดร่วม 20,000 ไร่ จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 13-23 ธันวาคม 2564

โครงการ ‘นิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ ประกอบด้วยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้า 2 ท่า โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 2,900 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมอีก 1 ท่า

การรับฟังรอบนี้มีจุดจัดเวที 4 แห่ง ให้เวลาจุดรับฟังละครึ่งวัน โดยเป็นการเข้าร่วมในห้องประชุมไม่เกิน 50 คน ที่เหลือต้องเข้าฟังออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19

25 พฤศจิกายน 2564 ไครียะห์ ระหมันยะ ‘ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ กลับมาทวงสัญญารัฐบาล ด้วยการอ่านจดหมายหน้าทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง
mgwin88 ?????
ชาวบ้านจะนะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มาสมทบเมื่อบ่ายวันที่ 5 ธันวาคม เพื่อเตรียมปักหลักเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามที่ได้ให้สัญญาไว้ใน MOU ซึ่งจะครบรอบ 1 ปีในวันที่ 14 ธันวาคม

“สิ่งที่จะทําให้พวกเรากลับบ้านได้มีทางเดียวเท่านั้นคือ รัฐบาลต้องทําตามคําสัญญาที่เคยให้ไว้กับพวกเราเมื่อปีที่แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์” ส่วนหนึ่งจากแถลงการณ์ของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ก่อนถูกสลายการชุมนุมในค่ำวันเดียวกัน

ล่าสุด 7 ธันวาคม รุ่งเรือง ระหมันยะ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตั้งแต่เมื่อคืน ได้ส่งสาส์นล่าสุดว่ามีการต่อรองว่าจะไม่ดำเนินคดีแต่ประชาชนต้องหยุดคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

"พี่น้องทุกคนไม่ยอมรับ และยืนยันว่าหากออกไปได้ก็จะไปอยู่ที่ทำเนียบอีก จนกว่าข้อเรียกร้องจะบรรลุ คดีแค่นี้ทำลายความตั้งใจพวกเราไม่ได้ เราพร้อมเอาชีวิตเข้าแลก"
ติดตามรายละเอียดได้ที่ ::: https://slotxo-game.vip/
4
รู้จัก ‘จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต’ ภายใต้การขับเคลื่อนของหน่วยงานความมั่นคง
6 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 21.00 น. ผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (คฝ.) เข้าสลายการชุมนุมในวันแรกที่รวมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาล มีผู้ถูกจับกุม 37 คนและนำตัวไปยังสโมสรตำรวจด้วยข้อหาชุมนุมในที่หวงห้าม

การผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 ยุครัฐบาล คสช. มีมติให้เป็นเมืองต้นแบบ ‘สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ จากนั้นกลายเป็นประเด็นในพื้นที่ เมื่อมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้ขยายผลโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยมีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ และกลุ่ม ทีพีไอ กรุ๊ป เป็นผู้ลงทุนหลัก
mgwin88
21 มกราคม 2563 ที่ประชุม ครม. รับทราบการกำหนดให้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะ ‘เมืองต้นแบบที่ 4’ ‘เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และเห็นชอบในหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งคนในพื้นที่มองว่าการดำเนินโครงการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

“การทํางานของ ศอ.บต. ที่มีหน้าที่บริหารจัดการความขัดแย้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่กลับเข้ามาผลักดันโครงการนี้จนเป็นตัวปัญหาสร้างความขัดแย้งเสียเอง เข้ามาทําหน้าที่ออกหน้าแทนกลุ่มทุนที่ต้องการเข้ามาสร้างนิคมอุตสาหกรรมในชุมชนของพวกเรา จนทําให้เกิดความแตกแยกของคนภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน” ไครียะห์ ระหมันยะ ‘ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ เยาวชนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ส่งจดหมายน้อยฉบับที่สองถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล หลังจากจดหมายฉบับแรกของเธอซึ่งส่งจากสงขลาบ้านเกิดพร้อมหนังสือที่ยื่นต่อ ศอ.บต. ไม่ได้รับคำตอบจากนายกฯ     mgwin88 ?????

เธอเชื่อว่าการอนุมัติโครงการนี้ของรัฐบาลประยุทธ์เกิดขึ้นจากฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ ศอ.บต. จัดทําขึ้น “เห็นได้จากหลายเวทีที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แต่แค่ต้องการล่ารายชื่อผู้สนับสนุนโครงการเท่านั้น โดยไม่มีการให้ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงใดๆ เลย”

เวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถูกเลื่อนออกไป ขณะเดียวกันการจัดเวทีประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่พยายามเปลี่ยนผังเมืองบ้านเกิดของเธอที่เดิมเป็นสีเขียวให้เป็นสีม่วงเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมนั้นต้องระดมกำลังตำรวจเข้ารักษาความปลอดภัยจาก 5 จังหวัด รวมแล้วกว่า 1,000 นาย

ในวันนั้นผู้เห็นต่างไม่ได้รับโอกาสเข้าใกล้เวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นออกแถลงการณ์ ‘หยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ ให้เหตุผลว่าโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตไม่ชอบธรรมด้วย 3 ข้อหลักๆ ได้แก่

1. ดำเนินการโครงการอย่างรวบรัดตัดขั้นตอน โดยอนุมัติงบประมาณเบื้องต้น 18,000 กว่าล้านบาทก่อน แล้วมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภายหลัง อันถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่สวยงาม และไม่สามารถยอมรับได้

2. เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน โดยใช้ ศอ.บต. ซึ่งกุมอำนาจบริหารราชการและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกขับเคลื่อน และได้ใช้วิธีการพิเศษเพื่อจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นให้ได้ และอ้างถึงความเจริญด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ผลประโยชน์หลักจะตกอยู่กับทุนเฉพาะกลุ่มและนายหน้าซื้อขายที่ดินเท่านั้น
mgwin
3. โครงการนี้จะสร้างความเสียหายกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาลในอนาคต และอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของชายหาดอย่างรุนแรง รวมถึงสภาพอากาศจากมลพิษโรงงานจำนวนมาก และน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งจะทำลายระบบนิเวศโดยรวมของทะเลที่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น

14 ธันวาคม 2563 ‘เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น’ และชาวบ้านจาก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล ขอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการ ‘เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ หรือ ‘เมืองต้นแบบที่ 4’ ในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอจะนะ ได้แก่ นาทับ สะกอม และตลิ่งชัน

หลังจากการเจรจากับผู้แทนรัฐบาลขณะนั้น ประกอบด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี จนได้ข้อสรุปร่วมกันจึงมีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ผลการเจรจาแก้ไขปัญหา โดยมีตัวแทนเครือข่ายฯ ร่วมลงนาม ประกอบด้วย รุ่งเรือง ระหมันยะ, จันทิมา ชัยบุตรดี และ ประยงค์ ดอกลำไย ซึ่งมีสาระสําคัญ 3 ประการ คือ

1. รัฐบาลจะตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ถึงความไม่ปกติของโครงการทั้งหมด

2. รัฐบาลจะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีคณะศึกษาอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้รัฐบาลมีเหตุผลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจเดินหน้าหรือยุติโครงการต่อไป

3. รัฐบาลสัญญาว่าจะยุติการดําเนินงานทุกอย่างไว้ก่อนจนกว่าการดําเนินการในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะแล้วเสร็จ

ผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งปี 22 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนชาวอำเภอจะนะทั้ง 3 ตำบล จำนวนประมาณ 50 คน เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ติดป้ายขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยข้อความ “หยุดอุตสาหกรรมทำลายชุมชน เราขอทวงสัญญา SEA ไม่เอา ค.1”

การรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 (ค.1) ว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมจะนะขนาดร่วม 20,000 ไร่ จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 13-23 ธันวาคม 2564

โครงการ ‘นิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ ประกอบด้วยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้า 2 ท่า โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 2,900 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมอีก 1 ท่า

การรับฟังรอบนี้มีจุดจัดเวที 4 แห่ง ให้เวลาจุดรับฟังละครึ่งวัน โดยเป็นการเข้าร่วมในห้องประชุมไม่เกิน 50 คน ที่เหลือต้องเข้าฟังออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19

25 พฤศจิกายน 2564 ไครียะห์ ระหมันยะ ‘ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ กลับมาทวงสัญญารัฐบาล ด้วยการอ่านจดหมายหน้าทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง
mgwin88 ?????
ชาวบ้านจะนะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มาสมทบเมื่อบ่ายวันที่ 5 ธันวาคม เพื่อเตรียมปักหลักเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามที่ได้ให้สัญญาไว้ใน MOU ซึ่งจะครบรอบ 1 ปีในวันที่ 14 ธันวาคม

“สิ่งที่จะทําให้พวกเรากลับบ้านได้มีทางเดียวเท่านั้นคือ รัฐบาลต้องทําตามคําสัญญาที่เคยให้ไว้กับพวกเราเมื่อปีที่แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์” ส่วนหนึ่งจากแถลงการณ์ของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ก่อนถูกสลายการชุมนุมในค่ำวันเดียวกัน

ล่าสุด 7 ธันวาคม รุ่งเรือง ระหมันยะ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตั้งแต่เมื่อคืน ได้ส่งสาส์นล่าสุดว่ามีการต่อรองว่าจะไม่ดำเนินคดีแต่ประชาชนต้องหยุดคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

"พี่น้องทุกคนไม่ยอมรับ และยืนยันว่าหากออกไปได้ก็จะไปอยู่ที่ทำเนียบอีก จนกว่าข้อเรียกร้องจะบรรลุ คดีแค่นี้ทำลายความตั้งใจพวกเราไม่ได้ เราพร้อมเอาชีวิตเข้าแลก"
ติดตามรายละเอียดได้ที่ ::: https://slotxo-game.vip/
5
รู้จัก ‘จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต’ ภายใต้การขับเคลื่อนของหน่วยงานความมั่นคง
6 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 21.00 น. ผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (คฝ.) เข้าสลายการชุมนุมในวันแรกที่รวมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาล มีผู้ถูกจับกุม 37 คนและนำตัวไปยังสโมสรตำรวจด้วยข้อหาชุมนุมในที่หวงห้าม

การผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 ยุครัฐบาล คสช. มีมติให้เป็นเมืองต้นแบบ ‘สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ จากนั้นกลายเป็นประเด็นในพื้นที่ เมื่อมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้ขยายผลโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยมีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ และกลุ่ม ทีพีไอ กรุ๊ป เป็นผู้ลงทุนหลัก
mgwin88
21 มกราคม 2563 ที่ประชุม ครม. รับทราบการกำหนดให้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะ ‘เมืองต้นแบบที่ 4’ ‘เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และเห็นชอบในหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งคนในพื้นที่มองว่าการดำเนินโครงการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

“การทํางานของ ศอ.บต. ที่มีหน้าที่บริหารจัดการความขัดแย้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่กลับเข้ามาผลักดันโครงการนี้จนเป็นตัวปัญหาสร้างความขัดแย้งเสียเอง เข้ามาทําหน้าที่ออกหน้าแทนกลุ่มทุนที่ต้องการเข้ามาสร้างนิคมอุตสาหกรรมในชุมชนของพวกเรา จนทําให้เกิดความแตกแยกของคนภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน” ไครียะห์ ระหมันยะ ‘ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ เยาวชนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ส่งจดหมายน้อยฉบับที่สองถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล หลังจากจดหมายฉบับแรกของเธอซึ่งส่งจากสงขลาบ้านเกิดพร้อมหนังสือที่ยื่นต่อ ศอ.บต. ไม่ได้รับคำตอบจากนายกฯ     mgwin88 ?????

เธอเชื่อว่าการอนุมัติโครงการนี้ของรัฐบาลประยุทธ์เกิดขึ้นจากฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ ศอ.บต. จัดทําขึ้น “เห็นได้จากหลายเวทีที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แต่แค่ต้องการล่ารายชื่อผู้สนับสนุนโครงการเท่านั้น โดยไม่มีการให้ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงใดๆ เลย”

เวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถูกเลื่อนออกไป ขณะเดียวกันการจัดเวทีประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่พยายามเปลี่ยนผังเมืองบ้านเกิดของเธอที่เดิมเป็นสีเขียวให้เป็นสีม่วงเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมนั้นต้องระดมกำลังตำรวจเข้ารักษาความปลอดภัยจาก 5 จังหวัด รวมแล้วกว่า 1,000 นาย

ในวันนั้นผู้เห็นต่างไม่ได้รับโอกาสเข้าใกล้เวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นออกแถลงการณ์ ‘หยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ ให้เหตุผลว่าโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตไม่ชอบธรรมด้วย 3 ข้อหลักๆ ได้แก่

1. ดำเนินการโครงการอย่างรวบรัดตัดขั้นตอน โดยอนุมัติงบประมาณเบื้องต้น 18,000 กว่าล้านบาทก่อน แล้วมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภายหลัง อันถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่สวยงาม และไม่สามารถยอมรับได้

2. เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน โดยใช้ ศอ.บต. ซึ่งกุมอำนาจบริหารราชการและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกขับเคลื่อน และได้ใช้วิธีการพิเศษเพื่อจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นให้ได้ และอ้างถึงความเจริญด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ผลประโยชน์หลักจะตกอยู่กับทุนเฉพาะกลุ่มและนายหน้าซื้อขายที่ดินเท่านั้น
mgwin
3. โครงการนี้จะสร้างความเสียหายกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาลในอนาคต และอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของชายหาดอย่างรุนแรง รวมถึงสภาพอากาศจากมลพิษโรงงานจำนวนมาก และน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งจะทำลายระบบนิเวศโดยรวมของทะเลที่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น

14 ธันวาคม 2563 ‘เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น’ และชาวบ้านจาก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล ขอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการ ‘เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ หรือ ‘เมืองต้นแบบที่ 4’ ในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอจะนะ ได้แก่ นาทับ สะกอม และตลิ่งชัน

หลังจากการเจรจากับผู้แทนรัฐบาลขณะนั้น ประกอบด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี จนได้ข้อสรุปร่วมกันจึงมีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ผลการเจรจาแก้ไขปัญหา โดยมีตัวแทนเครือข่ายฯ ร่วมลงนาม ประกอบด้วย รุ่งเรือง ระหมันยะ, จันทิมา ชัยบุตรดี และ ประยงค์ ดอกลำไย ซึ่งมีสาระสําคัญ 3 ประการ คือ

1. รัฐบาลจะตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ถึงความไม่ปกติของโครงการทั้งหมด

2. รัฐบาลจะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีคณะศึกษาอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้รัฐบาลมีเหตุผลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจเดินหน้าหรือยุติโครงการต่อไป

3. รัฐบาลสัญญาว่าจะยุติการดําเนินงานทุกอย่างไว้ก่อนจนกว่าการดําเนินการในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะแล้วเสร็จ

ผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งปี 22 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนชาวอำเภอจะนะทั้ง 3 ตำบล จำนวนประมาณ 50 คน เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ติดป้ายขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยข้อความ “หยุดอุตสาหกรรมทำลายชุมชน เราขอทวงสัญญา SEA ไม่เอา ค.1”

การรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 (ค.1) ว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมจะนะขนาดร่วม 20,000 ไร่ จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 13-23 ธันวาคม 2564

โครงการ ‘นิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ ประกอบด้วยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้า 2 ท่า โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 2,900 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมอีก 1 ท่า

การรับฟังรอบนี้มีจุดจัดเวที 4 แห่ง ให้เวลาจุดรับฟังละครึ่งวัน โดยเป็นการเข้าร่วมในห้องประชุมไม่เกิน 50 คน ที่เหลือต้องเข้าฟังออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19

25 พฤศจิกายน 2564 ไครียะห์ ระหมันยะ ‘ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ กลับมาทวงสัญญารัฐบาล ด้วยการอ่านจดหมายหน้าทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง
mgwin88 ?????
ชาวบ้านจะนะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มาสมทบเมื่อบ่ายวันที่ 5 ธันวาคม เพื่อเตรียมปักหลักเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามที่ได้ให้สัญญาไว้ใน MOU ซึ่งจะครบรอบ 1 ปีในวันที่ 14 ธันวาคม

“สิ่งที่จะทําให้พวกเรากลับบ้านได้มีทางเดียวเท่านั้นคือ รัฐบาลต้องทําตามคําสัญญาที่เคยให้ไว้กับพวกเราเมื่อปีที่แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์” ส่วนหนึ่งจากแถลงการณ์ของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ก่อนถูกสลายการชุมนุมในค่ำวันเดียวกัน

ล่าสุด 7 ธันวาคม รุ่งเรือง ระหมันยะ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตั้งแต่เมื่อคืน ได้ส่งสาส์นล่าสุดว่ามีการต่อรองว่าจะไม่ดำเนินคดีแต่ประชาชนต้องหยุดคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

"พี่น้องทุกคนไม่ยอมรับ และยืนยันว่าหากออกไปได้ก็จะไปอยู่ที่ทำเนียบอีก จนกว่าข้อเรียกร้องจะบรรลุ คดีแค่นี้ทำลายความตั้งใจพวกเราไม่ได้ เราพร้อมเอาชีวิตเข้าแลก"
ติดตามรายละเอียดได้ที่ ::: https://slotxo-game.vip/
6
รู้จัก ‘จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต’ ภายใต้การขับเคลื่อนของหน่วยงานความมั่นคง
6 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 21.00 น. ผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (คฝ.) เข้าสลายการชุมนุมในวันแรกที่รวมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาล มีผู้ถูกจับกุม 37 คนและนำตัวไปยังสโมสรตำรวจด้วยข้อหาชุมนุมในที่หวงห้าม

การผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 ยุครัฐบาล คสช. มีมติให้เป็นเมืองต้นแบบ ‘สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ จากนั้นกลายเป็นประเด็นในพื้นที่ เมื่อมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้ขยายผลโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยมีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ และกลุ่ม ทีพีไอ กรุ๊ป เป็นผู้ลงทุนหลัก
mgwin88
21 มกราคม 2563 ที่ประชุม ครม. รับทราบการกำหนดให้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะ ‘เมืองต้นแบบที่ 4’ ‘เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และเห็นชอบในหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งคนในพื้นที่มองว่าการดำเนินโครงการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

“การทํางานของ ศอ.บต. ที่มีหน้าที่บริหารจัดการความขัดแย้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่กลับเข้ามาผลักดันโครงการนี้จนเป็นตัวปัญหาสร้างความขัดแย้งเสียเอง เข้ามาทําหน้าที่ออกหน้าแทนกลุ่มทุนที่ต้องการเข้ามาสร้างนิคมอุตสาหกรรมในชุมชนของพวกเรา จนทําให้เกิดความแตกแยกของคนภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน” ไครียะห์ ระหมันยะ ‘ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ เยาวชนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ส่งจดหมายน้อยฉบับที่สองถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล หลังจากจดหมายฉบับแรกของเธอซึ่งส่งจากสงขลาบ้านเกิดพร้อมหนังสือที่ยื่นต่อ ศอ.บต. ไม่ได้รับคำตอบจากนายกฯ     mgwin88 ?????

เธอเชื่อว่าการอนุมัติโครงการนี้ของรัฐบาลประยุทธ์เกิดขึ้นจากฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ ศอ.บต. จัดทําขึ้น “เห็นได้จากหลายเวทีที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แต่แค่ต้องการล่ารายชื่อผู้สนับสนุนโครงการเท่านั้น โดยไม่มีการให้ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงใดๆ เลย”

เวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถูกเลื่อนออกไป ขณะเดียวกันการจัดเวทีประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่พยายามเปลี่ยนผังเมืองบ้านเกิดของเธอที่เดิมเป็นสีเขียวให้เป็นสีม่วงเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมนั้นต้องระดมกำลังตำรวจเข้ารักษาความปลอดภัยจาก 5 จังหวัด รวมแล้วกว่า 1,000 นาย

ในวันนั้นผู้เห็นต่างไม่ได้รับโอกาสเข้าใกล้เวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นออกแถลงการณ์ ‘หยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ ให้เหตุผลว่าโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตไม่ชอบธรรมด้วย 3 ข้อหลักๆ ได้แก่

1. ดำเนินการโครงการอย่างรวบรัดตัดขั้นตอน โดยอนุมัติงบประมาณเบื้องต้น 18,000 กว่าล้านบาทก่อน แล้วมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภายหลัง อันถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่สวยงาม และไม่สามารถยอมรับได้

2. เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน โดยใช้ ศอ.บต. ซึ่งกุมอำนาจบริหารราชการและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกขับเคลื่อน และได้ใช้วิธีการพิเศษเพื่อจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นให้ได้ และอ้างถึงความเจริญด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ผลประโยชน์หลักจะตกอยู่กับทุนเฉพาะกลุ่มและนายหน้าซื้อขายที่ดินเท่านั้น
mgwin
3. โครงการนี้จะสร้างความเสียหายกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาลในอนาคต และอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของชายหาดอย่างรุนแรง รวมถึงสภาพอากาศจากมลพิษโรงงานจำนวนมาก และน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งจะทำลายระบบนิเวศโดยรวมของทะเลที่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น

14 ธันวาคม 2563 ‘เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น’ และชาวบ้านจาก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล ขอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการ ‘เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ หรือ ‘เมืองต้นแบบที่ 4’ ในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอจะนะ ได้แก่ นาทับ สะกอม และตลิ่งชัน

หลังจากการเจรจากับผู้แทนรัฐบาลขณะนั้น ประกอบด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี จนได้ข้อสรุปร่วมกันจึงมีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ผลการเจรจาแก้ไขปัญหา โดยมีตัวแทนเครือข่ายฯ ร่วมลงนาม ประกอบด้วย รุ่งเรือง ระหมันยะ, จันทิมา ชัยบุตรดี และ ประยงค์ ดอกลำไย ซึ่งมีสาระสําคัญ 3 ประการ คือ

1. รัฐบาลจะตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ถึงความไม่ปกติของโครงการทั้งหมด

2. รัฐบาลจะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีคณะศึกษาอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้รัฐบาลมีเหตุผลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจเดินหน้าหรือยุติโครงการต่อไป

3. รัฐบาลสัญญาว่าจะยุติการดําเนินงานทุกอย่างไว้ก่อนจนกว่าการดําเนินการในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะแล้วเสร็จ

ผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งปี 22 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนชาวอำเภอจะนะทั้ง 3 ตำบล จำนวนประมาณ 50 คน เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ติดป้ายขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยข้อความ “หยุดอุตสาหกรรมทำลายชุมชน เราขอทวงสัญญา SEA ไม่เอา ค.1”

การรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 (ค.1) ว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมจะนะขนาดร่วม 20,000 ไร่ จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 13-23 ธันวาคม 2564

โครงการ ‘นิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ ประกอบด้วยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้า 2 ท่า โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 2,900 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมอีก 1 ท่า

การรับฟังรอบนี้มีจุดจัดเวที 4 แห่ง ให้เวลาจุดรับฟังละครึ่งวัน โดยเป็นการเข้าร่วมในห้องประชุมไม่เกิน 50 คน ที่เหลือต้องเข้าฟังออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19

25 พฤศจิกายน 2564 ไครียะห์ ระหมันยะ ‘ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ กลับมาทวงสัญญารัฐบาล ด้วยการอ่านจดหมายหน้าทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง
mgwin88 ?????
ชาวบ้านจะนะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มาสมทบเมื่อบ่ายวันที่ 5 ธันวาคม เพื่อเตรียมปักหลักเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามที่ได้ให้สัญญาไว้ใน MOU ซึ่งจะครบรอบ 1 ปีในวันที่ 14 ธันวาคม

“สิ่งที่จะทําให้พวกเรากลับบ้านได้มีทางเดียวเท่านั้นคือ รัฐบาลต้องทําตามคําสัญญาที่เคยให้ไว้กับพวกเราเมื่อปีที่แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์” ส่วนหนึ่งจากแถลงการณ์ของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ก่อนถูกสลายการชุมนุมในค่ำวันเดียวกัน

ล่าสุด 7 ธันวาคม รุ่งเรือง ระหมันยะ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตั้งแต่เมื่อคืน ได้ส่งสาส์นล่าสุดว่ามีการต่อรองว่าจะไม่ดำเนินคดีแต่ประชาชนต้องหยุดคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

"พี่น้องทุกคนไม่ยอมรับ และยืนยันว่าหากออกไปได้ก็จะไปอยู่ที่ทำเนียบอีก จนกว่าข้อเรียกร้องจะบรรลุ คดีแค่นี้ทำลายความตั้งใจพวกเราไม่ได้ เราพร้อมเอาชีวิตเข้าแลก"
ติดตามรายละเอียดได้ที่ ::: https://slotxo-game.vip/
7
รู้จัก ‘จะนะ เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมแห่งอนาคต’ ภายใต้การขับเคลื่อนของหน่วยงานความมั่นคง
6 ธันวาคม 2564 เวลาประมาณ 21.00 น. ผู้ชุมนุมเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชน (คฝ.) เข้าสลายการชุมนุมในวันแรกที่รวมตัวกันหน้าทำเนียบรัฐบาล มีผู้ถูกจับกุม 37 คนและนำตัวไปยังสโมสรตำรวจด้วยข้อหาชุมนุมในที่หวงห้าม

การผลักดันโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ จังหวัดสงขลา เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2559 ยุครัฐบาล คสช. มีมติให้เป็นเมืองต้นแบบ ‘สามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน’ จากนั้นกลายเป็นประเด็นในพื้นที่ เมื่อมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เห็นชอบให้ขยายผลโครงการจะนะเมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต โดยมีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. เป็นผู้ขับเคลื่อนโครงการ และกลุ่ม ทีพีไอ กรุ๊ป เป็นผู้ลงทุนหลัก
mgwin88
21 มกราคม 2563 ที่ประชุม ครม. รับทราบการกำหนดให้ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ในฐานะ ‘เมืองต้นแบบที่ 4’ ‘เมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ เป็นเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และเห็นชอบในหลักการของแผนเร่งด่วนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งคนในพื้นที่มองว่าการดำเนินโครงการขาดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

“การทํางานของ ศอ.บต. ที่มีหน้าที่บริหารจัดการความขัดแย้งพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่กลับเข้ามาผลักดันโครงการนี้จนเป็นตัวปัญหาสร้างความขัดแย้งเสียเอง เข้ามาทําหน้าที่ออกหน้าแทนกลุ่มทุนที่ต้องการเข้ามาสร้างนิคมอุตสาหกรรมในชุมชนของพวกเรา จนทําให้เกิดความแตกแยกของคนภายในชุมชนเพิ่มมากขึ้นทุกวัน” ไครียะห์ ระหมันยะ ‘ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ เยาวชนเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ส่งจดหมายน้อยฉบับที่สองถึงนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล หลังจากจดหมายฉบับแรกของเธอซึ่งส่งจากสงขลาบ้านเกิดพร้อมหนังสือที่ยื่นต่อ ศอ.บต. ไม่ได้รับคำตอบจากนายกฯ     mgwin88 ?????

เธอเชื่อว่าการอนุมัติโครงการนี้ของรัฐบาลประยุทธ์เกิดขึ้นจากฐานข้อมูลที่ไม่ถูกต้องที่ ศอ.บต. จัดทําขึ้น “เห็นได้จากหลายเวทีที่ผ่านมา ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง แต่แค่ต้องการล่ารายชื่อผู้สนับสนุนโครงการเท่านั้น โดยไม่มีการให้ข้อมูลอันเป็นข้อเท็จจริงใดๆ เลย”

เวทีรับฟังความคิดเห็นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ถูกเลื่อนออกไป ขณะเดียวกันการจัดเวทีประชาพิจารณ์ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2563 ที่พยายามเปลี่ยนผังเมืองบ้านเกิดของเธอที่เดิมเป็นสีเขียวให้เป็นสีม่วงเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมนั้นต้องระดมกำลังตำรวจเข้ารักษาความปลอดภัยจาก 5 จังหวัด รวมแล้วกว่า 1,000 นาย

ในวันนั้นผู้เห็นต่างไม่ได้รับโอกาสเข้าใกล้เวทีประชาพิจารณ์รับฟังความเห็น เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่นออกแถลงการณ์ ‘หยุดโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ’ ให้เหตุผลว่าโครงการจะนะเมืองอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคตไม่ชอบธรรมด้วย 3 ข้อหลักๆ ได้แก่

1. ดำเนินการโครงการอย่างรวบรัดตัดขั้นตอน โดยอนุมัติงบประมาณเบื้องต้น 18,000 กว่าล้านบาทก่อน แล้วมาจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นภายหลัง อันถือเป็นวิธีปฏิบัติที่ไม่สวยงาม และไม่สามารถยอมรับได้

2. เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุน โดยใช้ ศอ.บต. ซึ่งกุมอำนาจบริหารราชการและความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลไกขับเคลื่อน และได้ใช้วิธีการพิเศษเพื่อจะให้โครงการนี้เกิดขึ้นให้ได้ และอ้างถึงความเจริญด้านเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งที่ผลประโยชน์หลักจะตกอยู่กับทุนเฉพาะกลุ่มและนายหน้าซื้อขายที่ดินเท่านั้น
mgwin
3. โครงการนี้จะสร้างความเสียหายกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมหาศาลในอนาคต และอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนสภาพของชายหาดอย่างรุนแรง รวมถึงสภาพอากาศจากมลพิษโรงงานจำนวนมาก และน้ำเสียที่จะปล่อยลงสู่ทะเล ซึ่งจะทำลายระบบนิเวศโดยรวมของทะเลที่ไม่ใช่เฉพาะจังหวัดสงขลาเท่านั้น

14 ธันวาคม 2563 ‘เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น’ และชาวบ้านจาก อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จำนวน 50 คน เดินทางไปยังทำเนียบรัฐบาล ขอให้รัฐบาลยกเลิกโครงการ ‘เมืองต้นแบบอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ หรือ ‘เมืองต้นแบบที่ 4’ ในพื้นที่ 3 ตำบลของอำเภอจะนะ ได้แก่ นาทับ สะกอม และตลิ่งชัน

หลังจากการเจรจากับผู้แทนรัฐบาลขณะนั้น ประกอบด้วย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสาน หวังรัตนปราณี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำรองนายกรัฐมนตรี จนได้ข้อสรุปร่วมกันจึงมีการลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) ผลการเจรจาแก้ไขปัญหา โดยมีตัวแทนเครือข่ายฯ ร่วมลงนาม ประกอบด้วย รุ่งเรือง ระหมันยะ, จันทิมา ชัยบุตรดี และ ประยงค์ ดอกลำไย ซึ่งมีสาระสําคัญ 3 ประการ คือ

1. รัฐบาลจะตรวจสอบกระบวนการดําเนินงานของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศอ.บต. ถึงความไม่ปกติของโครงการทั้งหมด

2. รัฐบาลจะจัดให้มีการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) แบบมีส่วนร่วม ซึ่งจะมีคณะศึกษาอันเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้รัฐบาลมีเหตุผลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจเดินหน้าหรือยุติโครงการต่อไป

3. รัฐบาลสัญญาว่าจะยุติการดําเนินงานทุกอย่างไว้ก่อนจนกว่าการดําเนินการในข้อ 1 และ ข้อ 2 จะแล้วเสร็จ

ผ่านมาแล้วเกือบหนึ่งปี 22 พฤศจิกายน 2564 ตัวแทนชาวอำเภอจะนะทั้ง 3 ตำบล จำนวนประมาณ 50 คน เดินทางไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ติดป้ายขนาดใหญ่เพื่อทำความเข้าใจกับประชาชนด้วยข้อความ “หยุดอุตสาหกรรมทำลายชุมชน เราขอทวงสัญญา SEA ไม่เอา ค.1”

การรับฟังความเห็นครั้งที่ 1 (ค.1) ว่าด้วยนิคมอุตสาหกรรมจะนะขนาดร่วม 20,000 ไร่ จะเริ่มขึ้นระหว่างวันที่ 13-23 ธันวาคม 2564

โครงการ ‘นิคมอุตสาหกรรมก้าวหน้าแห่งอนาคต’ ประกอบด้วยพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือน้ำลึกขนส่งสินค้า 2 ท่า โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติเหลวขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย 2,900 เมกะวัตต์ พร้อมด้วยท่าเรือน้ำลึกสำหรับขนก๊าซธรรมชาติและปิโตรเลียมอีก 1 ท่า

การรับฟังรอบนี้มีจุดจัดเวที 4 แห่ง ให้เวลาจุดรับฟังละครึ่งวัน โดยเป็นการเข้าร่วมในห้องประชุมไม่เกิน 50 คน ที่เหลือต้องเข้าฟังออนไลน์ เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด-19

25 พฤศจิกายน 2564 ไครียะห์ ระหมันยะ ‘ลูกสาวแห่งทะเลจะนะ’ กลับมาทวงสัญญารัฐบาล ด้วยการอ่านจดหมายหน้าทำเนียบรัฐบาลอีกครั้ง
mgwin88 ?????
ชาวบ้านจะนะเดินทางเข้ากรุงเทพฯ มาสมทบเมื่อบ่ายวันที่ 5 ธันวาคม เพื่อเตรียมปักหลักเรียกร้องให้รัฐบาลทำตามที่ได้ให้สัญญาไว้ใน MOU ซึ่งจะครบรอบ 1 ปีในวันที่ 14 ธันวาคม

“สิ่งที่จะทําให้พวกเรากลับบ้านได้มีทางเดียวเท่านั้นคือ รัฐบาลต้องทําตามคําสัญญาที่เคยให้ไว้กับพวกเราเมื่อปีที่แล้วอย่างครบถ้วนสมบูรณ์” ส่วนหนึ่งจากแถลงการณ์ของเครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 ก่อนถูกสลายการชุมนุมในค่ำวันเดียวกัน

ล่าสุด 7 ธันวาคม รุ่งเรือง ระหมันยะ เครือข่ายจะนะรักษ์ถิ่น ที่ถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตั้งแต่เมื่อคืน ได้ส่งสาส์นล่าสุดว่ามีการต่อรองว่าจะไม่ดำเนินคดีแต่ประชาชนต้องหยุดคัดค้านโครงการนิคมอุตสาหกรรมจะนะ

"พี่น้องทุกคนไม่ยอมรับ และยืนยันว่าหากออกไปได้ก็จะไปอยู่ที่ทำเนียบอีก จนกว่าข้อเรียกร้องจะบรรลุ คดีแค่นี้ทำลายความตั้งใจพวกเราไม่ได้ เราพร้อมเอาชีวิตเข้าแลก"
ติดตามรายละเอียดได้ที่ ::: https://slotxo-game.vip/
8
วันนี้เราขอนำ 10 ไอเทมตัวเด็ดตัวดังที่ช่วยฟื้นบำรุงผิวบอบบางแพ้ง่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมาแนะนำกัน ส่วนจะมีไอเทมไหนบ้างนั้นมาดูกัน

ดี โปรแกรม เออเบิน แดเมจ แคร์ คอนเซ็นเทรท ตัวช่วยของสาว ๆ ที่มีปัญหาผิวแห้งแพ้ง่ายให้กลับมามีผิวชุ่มชื้น เปล่งปลั่ง และอิ่มน้ำ ด้วยผลิตภัณฑ์ d program ตัวนี้มาพร้อมกับ Aller Defense Technology ที่ช่วยเรื่องการปกป้องผิวจากมลภาวะต่าง ๆ ในอากาศ ไม่ว่าจะเป็นอนุภาคของฝุ่นที่มีขนาดเล็กหรือเกสรดอกไม้ และ H-Stabilizing A ที่ช่วยเติมเต็มความชุ่มชื้น ลดอาการแสบแดงและการอักเสบของผิว ทำให้ผิวแข็งแรงมีสุขภาพผิวดี

ดี โปรแกรม ไวท์เทนนิ่ง เคลียร์ เจลลี่ เอสเซ้นส์ เป็นเอสเซนส์เนื้อเจลลี่ที่มาพร้อมกับความเย็นสบายผิว จึงมีคุณสมบัติช่วยปลอบประโลมผิวจากอาการระคายเคืองได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งช่วยเพิ่มความกระจ่างใส ลดเลือนจุดด่างดำ และปรับสีผิวให้มีความสม่ำเสมอเรียบเนียนมากยิ่งขึ้น

คิวเรล อินเทนซีฟ มอยส์เจอร์ แคร์ ดีพ มอยส์เจอร์ สเปรย์ เป็นสเปรย์สำหรับบำรุงผิวหน้าและผิวกาย โดยเฉพาะผิวแห้ง ขาดน้ำ หรือผิวระคายเคืองง่าย ด้วยนวัตกรรมสเปรย์ที่มีอนุภาคขนาดเล็กระดับไมโครสามารถฉีดสารบำรุงผิวที่เปรียบเหมือนเซราไมด์ให้ซึมเข้าสู่ผิวได้ดี จึงช่วยเสริมเกราะป้องกันให้กับผิว ทำให้ผิวชุ่มชื้นเนียนนุ่นกว่าที่เคย

ยูเซอริน ไฮยาลูรอน มิสท์ สเปรย์  เป็นสเปรย์ที่มีส่วนประกอบของไฮยาลูรอนเข้มข้น จึงช่วยบำรุงผิวแห้งเสียขาดน้ำให้กลับมาชุ่มชื้นและมีสุขภาพผิวดี ทั้งยังช่วยให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสขึ้น สำหรับผลิตภัณฑ์ยูเซอรินตัวนี้ไม่มีส่วนประกอบของสารสเตียรอยด์ สารกันเสีย แอลกอฮอล์ และน้ำหอม จึงสามารถใช้ได้กับผิวที่แพ้ง่าย

โกลว์ โมริ สลิปปิ้ง ครีม ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวจากประเทศญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับนวัตกรรม Deep Ultra Glowlecule ช่วยให้ผิวหน้ามีความสว่างกระจ่างใส รอยดำรอยแดงจากสิวแลดูจางลง หากใช้ผลิตภัณฑ์ glow mori ทาก่อนนอนหลังจากล้างหน้าเป็นประจำจะช่วยฟื้นฟูผิวยามค่ำคืนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ด็อกเตอร์จิล จี5 เอสเซนส์ พลัส เอสเซนส์เนื้อเข้มข้นที่มาพร้อมกับการบำรุงผิวอย่างล้ำลึกในขั้นตอนเดียว ด้วยการทาลงบนผิวหลังจากล้างหน้า ตัวเอสเซนส์จะตรงเข้าไปฟื้นฟูผิวให้มีความเนียนนุ่มชุ่มชื้น ช่วยให้รูขุมขนดูเล็กลง ผิวมีความกระชับและกระจ่างใสได้มากขึ้น เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับทุกสภาพผิวแม้แต่ผิวแพ้ง่าย

นูโทรจีนา ไฮโดร บูสท์ สลิปปิ้ง มาสก์ ไอเทมบำรุงผิวที่พร้อมมอบความชุ่มชื้นให้ผิวอิ่มน้ำได้ยาวนานถึง 48 ชั่วโมง ภายในผลิตภัณฑ์ neutrogena ประกอบไปด้วยน้ำ ไฮยาลูรอนิค แอซิด สารสกัดจากมะกอก เม็ดบีดส์วิตามินอี และน้ำหอม มีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวให้อ่อนเยาว์ว่าที่เคย

พรีมาเนสท์ สุพรีม เบิร์ดเนสท์ ครีม ครีมบำรุงผิวที่นำเอาสารสกัดรังนกและสาหร่ายสีแดงมาผสานเข้าไว้ด้วยกัน พร้อมด้วย Hyaluronic acid และวิตามินซี ช่วยฟื้นบำรุงผิวให้กลับมาแข็งแรง มีความชุ่มชื้น ยืดหยุ่น และเนียนกระชับ

คิวเรล อินเทนซีฟ มอยส์เจอร์ แคร์ อินเทนซีฟ มอยส์เจอร์ ครีม เป็นครีมบำรุงผิวหน้าสำหรับสาวผิวแห้งขาดเซราไมด์ รวมถึงผิวที่มีปัญหาบอบบางแพ้ง่าย โดยมีส่วนผสมสำคัญอย่างเซราไมด์ผสานเข้ากับสารสกัดจากยูคาลิปตัส ช่วยฟื้นบำรุงด้วยการซึมลึกลงสู่ผิวทำให้ผิวนุ่มชุ่มชื้นจากภายใน

มิซึมิ ดราย เรสคิว อินเทนส์ เมลท์-อิน ครีม เป็นครีมบำรุงสำหรับผิวแห้งขาดน้ำโดยเฉพาะ ด้วยการช่วยเติมน้ำให้กับผิว ทำให้ผิวชุ่มชื้นอิ่มน้ำยาวนานถึง 48 ชม. ทั้งยังช่วยลดการระคายเคืองผิวทำให้ผิวกลับมาแข็งแรงได้อีกครั้ง

ถูกใจ ผลิตภัณฑ์สำหรับผิวแพ้ง่าย ตัวไหนกันบ้าง มีแต่ตัวปัง ๆ น่าลองทั้งนั้นเลย ใครที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์คุณภาพดีมีส่วนประกอบที่อ่อนโยนต่อผิวบอกเลยว่าห้ามพลาดของมันต้องมี   อย่างไรก็ตาม อย่าลืมผลิตภัณฑ์ vichy ลอรีอัล และ 4u2

ที่มาข้อมูล
https://www.watsons.co.th/
10
'โอลาฟ ชอล์ซ' สาบานตน นายกฯ ใหม่เยอรมนีแล้ว สิ้นสุดยุคอังเกลา แมร์เคิล
เยอรมนีเปลี่ยนผู้นำในรอบ 16 ปี โอลาฟ ชอล์ซ สาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้ว ถือเป็นการสิ้นสุดยุคของ อังเกลา แมร์เคิล      mgwin88       เมื่อ 8 ธ.ค. 64 รอยเตอร์รายงาน นายโอลาฟ ชอลซ์ หัวหน้าพรรคสังคมประชาธิปไตย (SDP) สาบานตนเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเยอรมนีแล้วในวันนี้ (8 ธ.ค.)      mgwin88 ?????        จนถือเป็นการสิ้นสุดการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเยอรมนีของ นางอังเกลา แมร์เคิล ที่ดำเนินต่อเนื่องมายาวนานนับ 16 ปี หลังจาก นายชอลซ์ นำพรรคสังคมประชาธิปไตยคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อ 26 กันยายน ที่ผ่านมา        mgwin             สมาชิกรัฐสภาเยอรมนีได้ลงมติรับรองให้ นายชอลซ์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของเยอรมนี และเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 9 ของประเทศ ด้วยคะแนนเสียงสนับสนุน 395 เสียง คัดค้าน 303 เสียง และงดออกเสียง 6 เสียง หลังจากนายชอลซ์ สามารถชักชวน พรรคกรีนส์ ซึ่งชูการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพรรคเสรีประชาธิปไตย มาเป็นพรรคร่วมรัฐบาล จนครองเสียงข้างมากในสภา      mgwin88 ?????       ทั้งนี้ นางอังเกลา แมร์เคิล อดีตหัวหน้าพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียน (CDU) ซึ่งเป็นพรรคสายอนุรักษ์นิยม ตัดสินใจไม่ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นสมัยที่ 5 ในการเลือกตั้งทั่วไปครั้งล่าสุดนี้ในเยอรมนี จนถือเป็นการยุติการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นเวลา 16 ปี และยังเป็นการปิดฉากชีวิตทางการเมืองที่ดำเนินมานานนับ 31 ปี ของนางแมร์เคิล ด้วย
ติดตามรายละเอียดได้ที่ ::: https://slotxo-game.vip/
หน้า: [1] 2 3 ... 10